ERASMUS+

Novi program za saradnju Evropske unije pokriva oblasti obrazovanja, mladih i sporta u periodu 2014-2020. godine. 

Erasmus+ se sastoji od sljedećih ključnih aktivnosti:

Ključna aktivnost 1 - Mobilnost u svrhu učenja za pojedince

Ključna aktivnost 2 - Saradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse

Ključna aktivnost 3 - Podrška reformi politika Aktivnosti Jean Monne Sport

Ključna aktivnost 1 podržava mobilnost u sektorima obrazovanja, obuke i mladih i ima za cilj da donese dugoročne benefite za učesnike i organizacije uključene u mobilnost;

Ključna aktivnost 2 akcije čije aktivnosti omogućavaju organizacijama iz različitih zemalja da rade zajedno, razvijaju, razmjenjuju i prenose najbolje prakse i inovativne pristupe u oblasti obrazovanja, obuke i mladih.;

Ključna aktivnost 3 obezbjeđuje grantove za mnoštvo akcija sa ciljem stimulisanja inovativne politike razvoja, dijaloga i sprovođenja politike, i razmjene znanja u oblasti obrazovanja, obuke i mladih;

Aktivnosti Jean Monnet-  imaju za cilj promovisanje izuzetnosti u nastavi i istraživanju u oblasti studija Evropske unije širom svijeta. Ove akcije takođe imaju za cilj podsticanje dijaloga između akademske zajednice širom svijeta i kreatora politika, posebno u cilju unapređenja upravljanja EU politikama.Ključne aktivnosti ovdje uključuju kurseve, istraživanja, konferencije i publikacije u oblasti EU studija.

U okviru oblasti Sporta prioritet je saradnja i umrežavanje sportskih organizacija i podrška projektima koji mogu indirektno da doprinesu ublažavanju društvenih i ekonomskih aspekata fizičke neaktivnosti.

Za promovisanje i sprovođenje programa Erasmus+ u Crnoj Gori, u oblasti obrazovanja, nadležna je  Nacionalna Erasmus+ kancelarija u Crnoj Gori, čiji je sajt http://www.neomontenegro.ac.me/

Akcija 1    
Kao posebno značajnu izdvajamo AKCIJU1, čiji se projekti nazivaju i projekti za međunarodnu kreditnu mobilnost Prijave za projekte, sa unaprijed definisanim brojem mobilnosti, podnose visokoobrazovne institucije iz programskih zemalja svojim nacionalnim agencijama. Projekti imaju bilateralni karakter – razmjena se odvija između dvije zemlje – jedne programske i jedne partnerske. Razmjene se zasnivaju na ugovoru između visokoobrazovnih institucija. Ugovorom se definišu pravila u vezi sa priznavanjem studijskih perioda, kao i principi, zahtjevi i praktični detalji slanja i prijema studenata i nastavnika. Model među-instutucionalnog sporazuma između programskih i partnerskih zemalja možete pronaći na sljedećem linku:
http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/quality-framework_en.htm#inter-institutional_agreements
    
 
Korisna dokumenta: 1.
Vodič za institucije koje učestvuju u projektima Erasmus+ programa kreditne mobilnosti 2. Prezentacija o programima kreditne mobilnosti 3. Erasmus Charter for Higher Education Institutions 2014-2020 4. VODIC ZA PROGRAM ERASMUS + 5. Ugovor o učenju za Erasmus + 6. Plan rada za Erasmus + akademsko osoblje 7. Plan obuke za Erasmus + program